1-هرگونه تبلیغ داخل عمومی و خصوصی اخراج شش ماه

2-توهین به کاربران ادیان و حرف زشت داخل عمومی 2بار اخطار داده شده و در صورت تکرار دوباره خفه کنید 

3-اسم زشت داخل لیست آنلاین تغییر نام و در صورت تکرار کردن اخطار جدی و در صورت تکرار دوباره بعد از اخطار اخراج یک روزه..

4-دیگر اتاق ها هر 5 دقیقه یکبار توسط ناظران و درجه داران باید چک شود

5-جو عمومی و دیگر اتاق ها توسط ناظران و دیگر درجه داران باید کنترل شود که بی نظمی ایجاد نکنن

6-تمامی درجه داران باید خوش اخلاق باشن و با هیچ کدوم از کاربرا چه داخل عمومی و چه خصوصی بحث نکند 

7-ناظرانی که مشکل اخراج یا دیگر موارد دارن اقدام به اخراج یا خفه نکنند حتما از درجه دارای قدیمی اطلاعات کافی رو بگیرند بعد اقدام کنند

8-همه توجه کنند که اخراج یا خفه کردن کاربران حتما بر اساس دلیل باشد کسی رو الکی خفه یا اخراج نکنید چون همه ی کاربرایی که اخراج یا خفه میشن هروز کنترل میشن اشتباه اخراج یا خفه شده باشند ناظر فوق اخطار جدی خواهیم داد و در صورت تکرار خلع درجه میشوند..

9- توجه کنید که سر مسئله شخصی هیچ کاربری نباید اخراج شود فقط طبق قوانینی که نوشته شده..فش و حرف زشت تو خصوصی ناظرا مسدود کنید و یا سر اینکه از کاربری خوشتون نیاد اخراج کنید همه ی اخراجی ها و خفه شدگان کنترل خواهند شد..

10-از این به بعد همه ی ناظران و درجه داران موظفن تا جایی که امکان دارد پروفایل هارو چک کنن اوتار زشت مطلب و اهنگ نامناسب را حذف و اخطار جدی بدن در صورت تکرار دوباره از طرف کاربر متخلف از قسمت مدیریت داخل پروفایل ها غیر فعال کردن پروفایل و قطع ارتباط کلیک کنن ...

11-این موضوع هم به قوانین درجه داران اضافه میکنم هرگونه حرف عاشقانه دوستی و احساسی داخل عمومی اکیدا ممنوع میباشد...

توجه درجه دارانی که به این قوانین توجه نکنند در صورت مشاهده یک بار تذکر خواهیم داد.. بار بعد خلع درجه خواهند شد...